Nirvana NSE by R-SkySail: Icarex PC31 & Mylar
Dia: 240 cm x 100cm
Frame: Skyshark 5PT

Hanya satu saja perkataan....TERBAIK!

Harga: RM 1380.00